Stadgar

Stadgar för

Föreningen NALG SWEDEN

(National Association of Lefthanded Golfers)

Logotype - NALG

§ 1 ÄNDAMÅLET FÖR FÖRENINGEN NALG SWEDEN

 1. Bygga upp en erfarenhetsbank genom erfarenhets utbyte inom klubben.
 2. Höja statusen för vänsterspelande golfare.
 3. Arbeta för hög trivselfaktor.
 4. Aktivt verka för en drogfri idrott.
 5. Ge alla en trygg och social gemenskap.

 

§ 2 ORGANISATION

Föreningen NALG Sweden (National Association of Lefthanded Golfers) är en riksorganisation. Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamheten leds av en styrelse.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Föreningen NALG Sweden (National Association of Lefthanded Golfers) står öppen för medlemskap för alla vänster spelande golfare och personer eller företag som vill stödja föreningen. Medlemsansökan sker på fastställt formulär som insändes till styrelsen (finns på hemsidan).

Utträde ur klubben begärs skriftligen. Klubben kan utesluta medlem, när medlemsavgift ej har erlagts eller annan skälig orsak.

 

§ 4 ÅRSMÖTE

 1. Årsmötet ska hållas varje år på tid och plats som föregående årsmöte eller som styrelsen på årsmötets uppdrag bestämmer.
 2. Kallelse till årsmötet ska ske per mail och publiceras på hemsidan minst fyra veckor i förväg.
 3. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
 • fastställande av röstlängd
 • beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat
 • val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet
 • behandling av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 • fastställande av balansräkning och beslut angående ansvarsfrihet
 • behandling av förslag från styrelse, revisorer och av inkomna motioner
 • fastställande av budget
 • val av styrelse, revisorer och valberedning
 • nästkommande års vänstergolfdagar
 • övriga frågor
 • tid och plats för nästa årsmöte

§ 5 MOTIONER

Motionsrätt till årsmötet har varje medlem. Motionerna ska ha inkommit till styrelsen senast åtta veckor före årsmötets början.

 

§ 6 STYRELSEN

 1. Styrelsen väljs för två år och avgår växelvis.
 2. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter och minst en suppleant.
  (a) styrelsen utser på konstituerande styrelsemöte en av de valda styrelseledamöterna till vice ordförande.
 3. Ordförande väljs av årsmötet på ett år, övriga på två år.
 4. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För att suppleanten härvid ska få ingå, ska en ordinarie ledamot dessförinnan ha meddelat förhinder.
 5. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande, minst två gånger årligen.
 6. Styrelsen ska till årsmötet lämna verksamhetsberättelse för det gångna året. Denna ska åtfölja kallelsen till årsmötet.
 7. Om styrelsemedlem eller suppleant avsäger sig sitt uppdrag under pågående verksamhetsår har styrelsen befogenhet att utse en ny styrelseledamot eller suppleant att inträda i styrelsen fram till nästa ordinarie årsmöte.

 

§ 7 AVGIFTER

Medlemmarnas årsavgifter beslutas av årsmötet. För rätt till deltagande och därmed rösträttsberättigad på årsmötet skall årsavgiften vara betald senast den 30 april för aktuellt år.

 

§ 8 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari-31 december. Föreningen NALG Sweden (National Association of Lefthanded Golfers) firma tecknas av ordförande och kassör i förening.

 

§ 9 REVISION

 1. För granskning av räkenskaper och förvaltning ska revisor och en suppleant väljas på årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte.
 2. Klubbens räkenskaper och kassa ska hållas tillgängliga för granskning närhelst revisorerna så önskar.
 3. Revisorerna ska årligen till årsmötet avge berättelse över verkställd granskning.

 

§ 10 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar ska beslutas på årsmötet om minst tre fjärdedelar av röstande biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte.

 

§ 11 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av Föreningen NALG Sweden(National Association of Left handed Golfers)  fattas enligt samma regler som för stadgeändring. Icke monetära tillgångar ska auktioneras ut till medlemmarna. Sedan skulderna reglerats ska överskottet överlämnas till humanitärt ändamål.